از بوسه اگر گناه را برداری

از عشق که اشتباه را برداری

از خاطره ی برکه به شبهای بهار

زیبایی نور ماه را برداری

سوسو زدن ستاره ی بازیگوش

پیش از نفس پگاه را برداری

یا از لج من یک شبه دیوانه شوی

از سطل پر آب، چاه را برداری

اینها همه بهتر است، از اینکه دمی

از صورت من نگاه را برداری

رفته به سرم کلاه و عاشق شده ام

می میرم اگر کلاه را برداری

هرگز نروم از سر راه تو کنار

ممنونم اگر توراه رابرداری