گفتــی :

" مــگر به خواب بینــی رخ مــرا "

دیــوااانه ....
از خیـال " تــو "

خوابــم نمــی برد ..