موهای بافته دخترانه

عطر موهایت قرار از شهر می گیرد بگو
دل ربودن را کدام عطار یادت داده‌است؟
سجاد سامانی