عشق

با عشق زندگی کن
چرا که با عشق جای خیلی چیزها در زندگی پر میشود
اما اگر نباشد
دیگر مهم نیست که چه چیزهایی داشته باشی
هرچه هم داشته باشی
بازهم چیزی کم داری