دلم برای ماندنت ضعف
میرود
بیا ماندنی شو
در آبادی
شعرهایم
نگذار
کارم ب ویرانی
بکشد...