عکس و تصویر ایـــنـــقـــدر نــــــــــکن نـــصـــیــحـــت مــــیــــشــــم اذیــــت•° بـــعــدش بــــا ایـــن وضـــعـــیـــت یـــه چـــیـــزے مــــیـــگــــم کـــه نــــمـــونـــه واســـت ...

بیت بیت غزل از درد شکایت دارد
شعرهایم همه از هجر روایت دارد

غزل امروز فقط وصف نگاه تو شده
زچه رو چشم تو انقدر حکایت دارد

بعد یک عمر تو را وصف نمودن به خیال
دیده از چشم تو انگار خجالت دارد

قلب بیمار من امروز تو را میخواهد
شاید امروز نیازی به عیادت دارد

سال ها در گذر و عمر به پایان نزدیک
صبرم انگار به ایوب شباهت دارد