توی این دنیا هیچکس سرش شلوغ نیست،

تفاوت فقط در اولویت هاست...