مــجنــون و آب و کــوزه و لیـــلا بـــهـانــه بــــود..
زنـــدان و چـــاه و یـــوســف و زلیـــخـا بهــــانه بــود...

میــخواســت عشــــ💜ــق در جـــهـان غـوغــا بپــا کنـــد..
قـــصه-ســیـب و آدم و حــــوا بهـــانه بـــود..

ابلــیس رانـــده شـــد چـــو عــشقـــی در دلــش نبــــود..
آتــش و خـــاک و ســـجــده هـــــم آنــجـا بــهانــــه بــود..

شــور کـــلام مــولــوی از شـــوق یـــاد-اوســـت..
دیــدار شــمـس و عـشــــ💜ـــق مــولانـا بـــهـانه بــود..

تنــــها به یــاد او غــــــزل میــگـفت خــواجــه هـــم..
شـــاخ نبـــات و ســاقـی  رعـــنا بــهانــه بــود..

تفـــسیر تـــازه ای ازو در یــوش زاده شـــد..
شـعـــر نــو و افـــسانه-نــیما بــهانـه بــود..

سهــراب در شــــب-بیــابـــان نـــام او شـنیــد..
تــصویـــر-رود-و-یـــک-زن-زیبــا-بــهانــه-بـــود ....