بی تو هر لحظه مرا بیم فرو ریختن است مثل شهری که به روی گسل زلزله هاس...