آرامش

🌿🌿

وقتی میخواهی همه چیز را
تحت کنترل داشته باشی
از هیچ چیز لذت نخواهی برد
گاهی تو باید آرام باشی
نفس بکشی و در لحظه زندگی کنی.
🌿🌿